Wydrukuj tę stronę

LIII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

23 września 2022 odbyła się LIII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego.  Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor przedstawiając porządek obrad.

Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przedstawił sprawozdanie z bieżących prac Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami. 

Podjęta została uchwała zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok w ramach, której został zwiększony plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego o kwotę 2 622 200 zł z przeznaczeniem na powiatowe  inwestycje drogowe.

Następnie została podjęta uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok w ramach, której zwiększony został również plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego o kwotę 6 553, 60 zł z przeznaczeniem m.in.  na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz bieżące wydatki w Domach Pomocy Społecznej.

Radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski w ramach, której został zwiększony dodatek miesięczny przysługujący opiekunowi stażu/mentorowi, który obecnie będzie wynosił 100 zł.

Na zakończenie w czasie przeznaczonym na wnioski, oświadczenie, zapytania Radnych zostały poruszone tematy, m.in. zbiórki środków finansowych na Podkarpackie Hospicjum,  bieżacego funkcjonowania Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, aktualnej sytuacji Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Jarosławskim. trwającego remontu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, etapu scaleń.

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor odczytał list Przewodniczącego Użhorodzkiej Rady Rejonowej - Jurija Fristsko z podziękowaniem za dotychczasową pomoc w czasie wojny na Ukrainie.