Inicjatywa lokalna

 • Wydrukuj
 • Email
 • Inicjatywa lokalna. Inicjatywa lokalna, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest formą współpracy Powiatu Jarosławskiego z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Jarosławskiego. Celem podejmowania inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć poprawiających warunki życia mieszkańców, na rzecz których została podjęta. Z inicjatywą lokalną może wystąpić, co najmniej dwóch mieszkańców Powiatu Jarosławskiego, bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie należącym do zadań powiatu. Katalog ten zawiera inicjatywy dotyczące:budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocji i organizacji wolontariatu; edukacji, oświaty i wychowania; działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i we wsiach; porządku i bezpieczeństwa publicznego.Współudział Inicjatora w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na:1) świadczeniu pracy społecznej,2) świadczeniach pieniężnych,3) świadczeniach rzeczowych.Wkład własny Inicjatora w realizację inicjatywy lokalnej stanowią:1) środki finansowe zgromadzone przez Inicjatora,2) świadczenia rzeczowe, tj.: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej. Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać wszelkie obowiązujące normy, jak i uzyskać akceptację jednostki prowadzącej realizację inicjatywy lokalnej,3) praca społeczna świadczona przez Inicjatora.Wsparcie Powiatu Jarosławskiego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:1) rzeczowy – przekazanie rzeczy (np. użyczenie sprzętu i narzędzi) niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej na czas trwania umowy w zakresie możliwości Powiatu;2) organizacyjny – wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Powiatu;3) finansowy – bezpośrednie wydatkowanie wkładu finansowego na realizowane zadanie, w zakresie możliwości Powiatu.Wysokość udziału Powiatu Jarosławskiego oraz Inicjatora w zadaniu publicznym realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnej umowie pomiędzy tymi podmiotami. Wysokość środków budżetowych zaangażowanych przez Powiat Jarosławski w realizację zgłoszonego zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć 70% jej całkowitych kosztów (rozumianych jako suma świadczeń: pieniężnych, rzeczowych i pracy społecznej). Wysokość wkładu finansowego Inicjatora stanowić będzie zwiększenie majątku Powiatu Jarosławskiego. Powstałe w trakcie realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, środki trwałe stanowią własność Powiatu Jarosławskiego. Obiekty i urządzenia realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, będące częścią infrastruktury powiatowej lub leżące na gruntach powiatu, stają się własnością Powiatu Jarosławskiego lub wskazanej przez Powiat Jarosławski jednostki lub zarządcy.W celu rozpoczęcia procedury inicjatywy lokalnej, Inicjator składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Po otrzymaniu wniosku wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub powiatowa jednostka organizacyjna wstępnie ocenia wniosek. Wyniki wstępnej oceny przedstawiane są Zarządowi Powiatu Jarosławskiego, który weryfikuje wniosek i dokonuje ostatecznej oceny wniosku. Zarząd podejmuje uchwałę o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej albo o odmowie realizacji zadania, wskazując motywy swego rozstrzygnięcia. Uchwała powinna zostać podjęta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Szczegółowo Inicjatywa Lokalna opisana jest w dokumencie pn. „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej" dostępnym jako załącznik.

Inicjatywa lokalna, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest formą współpracy Powiatu Jarosławskiego z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Jarosławskiego.

Celem podejmowania inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć poprawiających warunki życia mieszkańców, na rzecz których została podjęta.

Z inicjatywą lokalną może wystąpić, co najmniej dwóch mieszkańców Powiatu Jarosławskiego, bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie należącym do zadań powiatu. Katalog ten zawiera inicjatywy dotyczące:

 • budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i we wsiach;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Współudział Inicjatora w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na:

1) świadczeniu pracy społecznej,
2) świadczeniach pieniężnych,
3) świadczeniach rzeczowych.

Wkład własny Inicjatora w realizację inicjatywy lokalnej stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez Inicjatora,
2) świadczenia rzeczowe, tj.: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej. Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać wszelkie obowiązujące normy, jak i uzyskać akceptację jednostki prowadzącej realizację inicjatywy lokalnej,
3) praca społeczna świadczona przez Inicjatora.

Wsparcie Powiatu Jarosławskiego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:

1) rzeczowy – przekazanie rzeczy (np. użyczenie sprzętu i narzędzi) niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej na czas trwania umowy w zakresie możliwości Powiatu;
2) organizacyjny – wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Powiatu;
3) finansowy – bezpośrednie wydatkowanie wkładu finansowego na realizowane zadanie, w zakresie możliwości Powiatu.

 • Wysokość udziału Powiatu Jarosławskiego oraz Inicjatora w zadaniu publicznym realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnej umowie pomiędzy tymi podmiotami.
 • Wysokość środków budżetowych zaangażowanych przez Powiat Jarosławski w realizację zgłoszonego zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć 70% jej całkowitych kosztów (rozumianych jako suma świadczeń: pieniężnych, rzeczowych i pracy społecznej).
 • Wysokość wkładu finansowego Inicjatora stanowić będzie zwiększenie majątku Powiatu Jarosławskiego. Powstałe w trakcie realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, środki trwałe stanowią własność Powiatu Jarosławskiego.
 • Obiekty i urządzenia realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, będące częścią infrastruktury powiatowej lub leżące na gruntach powiatu, stają się własnością Powiatu Jarosławskiego lub wskazanej przez Powiat Jarosławski jednostki lub zarządcy.

W celu rozpoczęcia procedury inicjatywy lokalnej, Inicjator składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Po otrzymaniu wniosku wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub powiatowa jednostka organizacyjna wstępnie ocenia wniosek.

Wyniki wstępnej oceny przedstawiane są Zarządowi Powiatu Jarosławskiego, który weryfikuje wniosek i dokonuje ostatecznej oceny wniosku.

Zarząd podejmuje uchwałę o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej albo o odmowie realizacji zadania, wskazując motywy swego rozstrzygnięcia. Uchwała powinna zostać podjęta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Szczegółowo Inicjatywa Lokalna opisana jest w dokumencie pn. „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej" dostępnym jako załącznik.

Załączniki do pobrania

przykladowy_formularz.docxplik w formacie .DOCX (930 Pobrań)