Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Podkarpackiego miała miejsce w Muzeum - Zamku w Łańcucie. Podczas sesji obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, radni sejmiku, zaproszeni goście reprezentujący różne instytucje i organizacje związane z samorządem oraz lokalną społecznością a także Kamil Dziukiewicz Starosta Jarosławski. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnych przemówień, w których mówcy podkreślali znaczenie samorządu...

Więcej

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1526 ze zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady powiatu. Rada...

Więcej

9 grudnia 2022 roku odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Starosta Powiatu Jarosławskiego Stanisław Kłopot przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LVI a LVII sesją Rady Powiatu. Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2022. Zwiększył się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2022 rok...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. Wotum zostało udzielone przy 19 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”. W przypadku absolutorium było podobnie, tj. 19 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące się” . Sesja odbyła się 28 czerwca 2022 r. Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego na sesji, która odbyła się 31 maja 2022 r., podjęła m.in. decyzje budżetowe, zaakceptowała sprawozdania z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i działalności Centrum Integracji Społecznej. Radni zapoznali...

Więcej

Tematy drogowe zdominowały kolejną sesję Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 6 maja. – Przystępujemy do realizacji inwestycji drogowych, o których dofinansowanie składaliśmy wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu; dużych inwestycji, które sumując ich wartość, to prawie 41,5 mln złotych. Są to inwestycje realizowane przy udziale samorządów gminnych - mówił podczas sesji starosta Stanisław Kłopot. Mowa o...

Więcej

Już 9 maja planowane jest zakończenie gruntownego remontu drogi powiatowej Bystrowice – Hawłowice - Pruchnik. Pieniądze na ten cel, czyli blisko 1,2 mln złotych, samorząd powiatowy pozyskał m.in. z dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. - Jest to o tyle ważna inwestycja, że mieszkańcy czekali na nią kilkadziesiąt lat – wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot. A to dopiero preludium do...

Więcej

Zmiany na blisko 400 tys. złotych w budżecie powiatu jarosławskiego, to jeden z efektów 47. sesji Rady Powiatu, która odbyła się 21 kwietnia. Rada Powiatu podziękowała także wszystkim zaangażowanym w pomoc humanitarną dla Ukrainy i jej obywateli. Pieniądze o których mowa pochodzą m.in. z rozliczenia otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zmiany dotyczyły również dotacji dla Muzeum w Jarosławiu...

Więcej

Podczas kolejnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 30 marca 2022 r., radni powiatowi przyjęli oświadczenie potępiające inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zdecydowali także m.in. o przekazaniu środków rządowych na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne młodzieży z jarosławskich szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatowy oraz rozpoczęli procedurę opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego „Wspólny rozwój” na lata 2022 – 2030. W oświadczeniu w sprawie...

Więcej

Pierwsza część 45. sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 lutego, została zdominowana przez inwestycje drogowe. Budżet powiatu zwiększył się o 1,5 miliona złotych na remont ponad dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej Bystrowice – Hawłowice – Pruchnik, które to pieniądze pozyskano z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejne decyzje radnych w tym temacie związane były z realizacją...

Więcej