Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie informuje, iż w terminie od 01.06.2024r. do 30.06.2024r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia 2024r. do 31 stycznia 2025r....

Więcej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Oferuje terapię zajęciową, szkolenia, warsztaty, próbki pracy oraz praktyki zawodowe mające...

Więcej

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie (w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl ), dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II. Nabór wniosków zostaje uruchomiony od 1 marca 2024r. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.pcpr-jaroslaw.pl . Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90. Dodatkowe informacje https://www.pfron.org.pl Informacja:...

Więcej

29 grudnia 2023 roku odbyło się oficjalne zakończenie kadencji 2019-2023 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot wręczył podziękowanie członkom: - Katarzynie Lepszy - Grzegorzowi Graboniowi - Bożenie Łuc - Barbarze Stawarz - Marcie Kurpiel W nowo utworzonej radzie na miejsce odchodzącej Pani Barbary Stawarz została wybrana Pani Renata Foryś. Pozostali członkowie zostali powołani na następną...

Więcej

W wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego PROWADZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO w 2024r. ogłoszonego w dniu 03.11.2023r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) Zarząd Powiatu Jarosławskiego Uchwałą Nr 1006/2023 z dnia 13.12.2023r. przyjął realizatora zadania: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób...

Więcej

14 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się szkolenie Kadry Pomocy Społecznej pod nazwą „Dziecko pod ochroną pomocy społecznej - interdyscyplinarne działanie służb w tym zakresie.” Organizatorami szkolenia byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu na czele z Dyrektor Agnieszką Majowską. Wydarzenie otworzył Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot. W wydarzeniu uczestniczyli także: przedstawiciel Sądu Rejonowego w Jarosławiu...

Więcej

Ogłoszenie Starosty Jarosławskiego w sprawie dodatkowego naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2024 - 2027. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2024-2027, Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz inne materiały znajdują się w załączeniu. Informacja: PCPR w Jarosławiu...

Więcej

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Starosta Jarosławski wraz z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składają wszystkim Pracownikom pomocy społecznej podziękowania za wysiłek i zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy. Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i wrażliwość, które są nieodłącznym elementem każdego dnia Waszej pracy. Życzymy wielu sukcesów, wytrwałości w rozwiązywaniu problemów i trudności, pomyślności w życiu osobistym oraz wielu...

Więcej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w...

Więcej

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ” od 01 lutego 2024r. do 31 stycznia 2025r. Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z art. 10g, art. 10h i art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz....

Więcej