Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego z 31 maja 2022 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego z 31 maja 2022 r.. Rada Powiatu Jarosławskiego na sesji, która odbyła się 31 maja 2022 r., podjęła m.in. decyzje budżetowe, zaakceptowała sprawozdania z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i działalności Centrum Integracji Społecznej. Radni zapoznali się również z propozycją oświadczenia „przeciwko dyskryminacji polskiej oświaty przez władze litewskie oraz władze rejonu trockiego”. Budżet powiatu zwiększył się m.in. o ponad 4,6 mln zł, w tym 2,5 miliona złotych z tzw. „subwencji oświatowej” oraz 1,7 mln złotych, przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego. Ta ostatnia kwota dotyczy finansowania pomocy na rzecz Ukrainy, w tym pieniędzy przeznaczonych na sfinansowanie pobytu dzieci ukraińskich w polskim systemie pieczy zastępczej. To także prowadzenie Punktu Recepcyjnego w Młynach. – Tu mamy kwotę miliona pięciuset tysięcy złotych oraz zorganizowanie transportu dla cudzoziemców w kwocie stu pięćdziesięciu tysięcy złotych i edukację dzieci z Ukrainy, w ramach dodatkowych środków, w kwocie dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych – wyjaśniał radnym, przed podjęciem decyzji w sprawie tej uchwały, starosta Stanisław Kłopot. Uchwała po krótkiej dyskusji została przyjęta. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie oświadczenie, zaproponowane przez radnego Zbigniewa Piskorza, dotyczące likwidacji polskich szkół na Litwie, w regionie trockim. Jego pełna treść poniżej: „Litewski rząd uruchomił program „Szkoła Tysiąclecia”, na podstawie którego likwidowane są (lub mają być likwidowane) małe szkoły. Reforma systemu edukacji na Litwie zakłada, że szkoły, do których uczęszcza poniżej 60 uczniów mają być poza centralnym porządkiem oświatowym. Taka groźba pojawiła się obecnie nad dwiema polskimi placówkami, choć obie przekraczają określony przez ustawodawcę limit uczniów (80 i 120). Samorząd Rejonu Trockiego, który jest naszym partnerem samorządowym, dąży do likwidacji i przekształcenia w filie: Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu.  Takie działania budzą ogromny niepokój ponieważ już nieraz władze litewskie najpierw zdegradowały polskie szkoły, by potem je pozamykać. Rada Powiatu Jarosławskiego wyraża swój stanowczy protest przeciwko takiemu traktowaniu mniejszości polskiej przez władze litewskie oraz władze rejonu trockiego. Polacy są w Litwie najliczniejszą mniejszością narodową, a prawo do nauki w języku ojczystym powinno być respektowane, zgodnie z europejskim standardem dotyczącym mniejszości narodowych i ich dostępu do kształcenia w języku ojczystym, wyrażonym m.in. w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 13 listopada 2018 r. w sprawie norm minimalnych dla mniejszości w UE. Zauważamy również, iż traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy wyraźnie mówi o zapewnieniu odpowiednich możliwości nauczania języka mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym języku w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich (art. 15 traktatu). Pogarszanie sytuacji w oświacie nie jest zgodne z tą umową międzynarodową. Istnienie polskich szkół w Rejonie Trockim jest warunkiem zachowania na tych terenach polskości. Dzięki niej Polacy mogą pielęgnować swoją odrębną kulturę i język. Przeciwko takim decyzjom Samorządu Rejonu Trockiego protestują bez przerwy polskie środowiska w Litwie. W pełni solidaryzujemy się z naszymi rodakami z Wileńszczyzny i wzywamy polskie władze do stanowczej interwencji w tej sprawie, a władze rejonu trockiego do zaprzestania stosowania takich praktyk”. Pełen zapis sesji Rady Powiatu Jarosławskiego z 31 maja dostępny jest na stronie internetowej https://www.youtube.com/watch?v=DrD3tosLDs8
  • Galeria

Rada Powiatu Jarosławskiego na sesji, która odbyła się 31 maja 2022 r., podjęła m.in. decyzje budżetowe, zaakceptowała sprawozdania z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i działalności Centrum Integracji Społecznej. Radni zapoznali się również z propozycją oświadczenia przeciwko dyskryminacji polskiej oświaty przez władze litewskie oraz władze rejonu trockiego”.

Budżet powiatu zwiększył się m.in. o ponad 4,6 mln zł, w tym 2,5 miliona złotych z tzw. „subwencji oświatowej” oraz 1,7 mln złotych, przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego. Ta ostatnia kwota dotyczy finansowania pomocy na rzecz Ukrainy, w tym pieniędzy przeznaczonych na sfinansowanie pobytu dzieci ukraińskich w polskim systemie pieczy zastępczej. To także prowadzenie Punktu Recepcyjnego w Młynach. – Tu mamy kwotę miliona pięciuset tysięcy złotych oraz zorganizowanie transportu dla cudzoziemców w kwocie stu pięćdziesięciu tysięcy złotych i edukację dzieci z Ukrainy, w ramach dodatkowych środków, w kwocie dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych – wyjaśniał radnym, przed podjęciem decyzji w sprawie tej uchwały, starosta Stanisław Kłopot. Uchwała po krótkiej dyskusji została przyjęta.

Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie oświadczenie, zaproponowane przez radnego Zbigniewa Piskorza, dotyczące likwidacji polskich szkół na Litwie, w regionie trockim. Jego pełna treść poniżej:

Litewski rząd uruchomił program „Szkoła Tysiąclecia”, na podstawie którego likwidowane są (lub mają być likwidowane) małe szkoły. Reforma systemu edukacji na Litwie zakłada, że szkoły, do których uczęszcza poniżej 60 uczniów mają być poza centralnym porządkiem oświatowym. Taka groźba pojawiła się obecnie nad dwiema polskimi placówkami, choć obie przekraczają określony przez ustawodawcę limit uczniów (80 i 120).

Samorząd Rejonu Trockiego, który jest naszym partnerem samorządowym, dąży do likwidacji i przekształcenia w filie: Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu.  Takie działania budzą ogromny niepokój ponieważ już nieraz władze litewskie najpierw zdegradowały polskie szkoły, by potem je pozamykać.

Rada Powiatu Jarosławskiego wyraża swój stanowczy protest przeciwko takiemu traktowaniu mniejszości polskiej przez władze litewskie oraz władze rejonu trockiego. Polacy są w Litwie najliczniejszą mniejszością narodową, a prawo do nauki w języku ojczystym powinno być respektowane, zgodnie z europejskim standardem dotyczącym mniejszości narodowych i ich dostępu do kształcenia w języku ojczystym, wyrażonym m.in. w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 13 listopada 2018 r. w sprawie norm minimalnych dla mniejszości w UE.

Zauważamy również, iż traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy wyraźnie mówi o zapewnieniu odpowiednich możliwości nauczania języka mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym języku w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich (art. 15 traktatu). Pogarszanie sytuacji w oświacie nie jest zgodne z tą umową międzynarodową. Istnienie polskich szkół w Rejonie Trockim jest warunkiem zachowania na tych terenach polskości. Dzięki niej Polacy mogą pielęgnować swoją odrębną kulturę i język.

Przeciwko takim decyzjom Samorządu Rejonu Trockiego protestują bez przerwy polskie środowiska w Litwie. W pełni solidaryzujemy się z naszymi rodakami z Wileńszczyzny i wzywamy polskie władze do stanowczej interwencji w tej sprawie, a władze rejonu trockiego do zaprzestania stosowania takich praktyk”.

Pełen zapis sesji Rady Powiatu Jarosławskiego z 31 maja dostępny jest na stronie internetowej https://www.youtube.com/watch?v=DrD3tosLDs8