PCPR Jarosław przystąpił do dwóch nowych programów realizowanych ze środków PFRON

 • Wydrukuj
 • Email
 • PCPR Jarosław przystąpił do dwóch nowych programów realizowanych ze środków PFRON. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że Powiat Jarosławski przystąpił do dwóch nowych programów realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!’’ Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta.Dostępne MieszkanieCelem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.  Wnioski o dofinansowanie można składać od 03.08.2022r. do dnia 31.12.2024 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) : www.sow.pfron.org.pl . Beneficjenci : Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka; złoży oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero; złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego; orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.Formy i warunki udzielenia dofinansowania Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem; Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie ,,Mieszkanie na Start’’ na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest: udokumentowanie różnicy, o której mowa wyżej poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zmiany tych mieszkań i złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w punkcie pierwszym, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.Mieszkanie dla absolwentaCelem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać od  03.08.2022r.  do dnia 31.12.2023 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) : www.sow.pfron.org.pl . Beneficjenci Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, adresat Programu, który spełnia warunki:posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; posiada pełną zdolność do czynności prawnych; złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej; złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.Formy dofinansowania 1.      Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy. 2.      Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi: 1)      od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 2)      od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 3)      od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Więcej informacji na temat Programów można znaleźć na stronie internetowej PFRON : www.pfron.org.pl/ Szczegółowe informacje można także uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, nr tel. : 16 624 63 04, 16 624 62 90.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że Powiat Jarosławski przystąpił do dwóch nowych programów realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :

 • „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!’’ Dostępne mieszkanie
 • oraz Mieszkanie dla absolwenta.

 

 1. Dostępne Mieszkanie

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.  Wnioski o dofinansowanie można składać od 03.08.2022r. do dnia 31.12.2024 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) : www.sow.pfron.org.pl .

 csm KOMUNIKAT S A M 251b559bba

Beneficjenci :

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem;

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie ,,Mieszkanie na Start’’ na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest: udokumentowanie różnicy, o której mowa wyżej poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zmiany tych mieszkań i złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w punkcie pierwszym, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

 1. Mieszkanie dla absolwenta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać od  03.08.2022r.  do dnia 31.12.2023 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) : www.sow.pfron.org.pl .

Beneficjenci

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, adresat Programu, który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Formy dofinansowania

1.      Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

2.      Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

1)      od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2)      od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3)      od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Więcej informacji na temat Programów można znaleźć na stronie internetowej PFRON : www.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje można także uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, nr tel. : 16 624 63 04, 16 624 62 90.

 zmniejszone