Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023”

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023”. Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem. Przewidywany termin realizacji programu marzec 2023 r. – grudzień 2023 r.Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. W powiecie jarosławskim program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu, w wymiarze maksymalnie 240 godzin na jednego uczestnika oraz w formie pobytu całodobowego w wymiarze maksymalnie 14 dni na jednego uczestnika. W ramach Programu usługami opieki wytchnieniowej planuje się objąć 20 mieszkańców powiatu jarosławskiego z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane ze Środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. Dokonując kwalifikacji do Programu Dom Pomocy Społecznej będzie brał pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą uwzględnione potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która: 1) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną; 2) wymaga wysokiego poziomu wsparcia, 3) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego. Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za te usługi. W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią: 1. Karta zgłoszenia do Programu; 2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka; 4. Podpisane klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych (2 szt.) Nabór zgłoszeń prowadzony jest od 01.03.2023r. lub do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu, pl. Mickiewicza 4 , 37-500 Jarosław od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz sytuacja życiowa. Druki można pobrać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz do pobrania ze strony internetowej : https://jaroslaw.domy.pomocy.pl W celu uzyskania informacji o Programie zachęcamy do kontaktu osobistego w siedzibie DPS Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 624 37 80. Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny. Informacja: PCPR w Jarosławiu Zdjęcie ilustracyjne, domena publiczna
  • Galeria

Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Przewidywany termin realizacji programu marzec 2023 r. – grudzień 2023 r.

znaki strona www 1

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień
w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W powiecie jarosławskim program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu, w wymiarze maksymalnie 240 godzin na jednego uczestnika oraz w formie pobytu całodobowego w wymiarze maksymalnie 14 dni na jednego uczestnika.

W ramach Programu usługami opieki wytchnieniowej planuje się objąć 20 mieszkańców powiatu jarosławskiego z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane ze Środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Dokonując kwalifikacji do Programu Dom Pomocy Społecznej będzie brał pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą uwzględnione potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która: 1) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną; 2) wymaga wysokiego poziomu wsparcia, 3) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za te usługi.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

1. Karta zgłoszenia do Programu;

2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka;

4. Podpisane klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych (2 szt.)

Nabór zgłoszeń prowadzony jest od 01.03.2023r. lub do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu, pl. Mickiewicza 4 , 37-500 Jarosław od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz sytuacja życiowa.

Druki można pobrać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz do pobrania ze strony internetowej : https://jaroslaw.domy.pomocy.pl

W celu uzyskania informacji o Programie zachęcamy do kontaktu osobistego w siedzibie DPS Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 624 37 80. 

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

 

Informacja: PCPR w Jarosławiu

Zdjęcie ilustracyjne, domena publiczna

Załączniki do pobrania

nabór uczestników.pdfplik w formacie .PDF (14 Pobrań)