26 marca odbyła się LXXVI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji.

  • Wydrukuj
  • Email
  • 26 marca odbyła się LXXVI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji.. 26 marca odbyła się LXXVI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez Starostę Jarosławskiego Stanisława Kłopota podsumowania VI kadencji. Starosta omówił działania z zakresu inwestycji drogowych, budowlanych, zdrowia, edukacji, kultury i współpracy międzynarodowej. W tej kadencji wydatkowane zostały rekordowe kwoty na inwestycje infrastrukturalne pozyskane z programów: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Rada przyjęła także apel w sprawie poparcia dla rolników z Powiatu Jarosławskiego. W następnej części obrad, uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2024, radni zwiększyli plan dochodów budżetu powiatu o , zł. Większa część tej kwoty to środki w wysokości ponad 411 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu pn. „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i praktyczne ich wykorzystywanie w pracy podczas zagranicznych staży i praktyk z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy”, a także 90 tys. zł, dzięki dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku. Ponadto w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego zarezerwowano ponad tys. zł na przebudowę kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku. Została również wprowadzona kwota , złotych z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe tj. przebudowę dróg powiatowych. Środki te pochodziły z subwencji ogólnej z budżetu państwa (w wysokości 1 013 679,40 zł) oraz z dotacji celowych gmin Jarosław, Pawłosiów Pruchnik i Chłopice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (411 608,07 zł). Radni przeznaczyli środki na następujące zadania: ponad 400 tys. zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1580R Gorliczyna - Wólka Pełkińska w km 7+965 -8+305” 80 tys. zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga - Jarosław w m. Cieszacin Wielki w km 11+519 - 12+097” 50 tys. zł na „Przebudowę drogi powiatowej Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w m. Hawłowice -chodnik” 100 tys. zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka w m. Kramarzówka w km 1+140 - 2+530” 120 tys. zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka w m. Jodłówka w km 0+000 - 1+300 wraz z przebudową przepustu w km 1+253”. 30 tys. zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice w km 0+755 do km 1+200”. 200 tys. zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka - Wysock (Aleja Lipowa)”. 130 tys. zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1818R Radymno -Chałupki Medyckie w km 1+398 do 5+825”. Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła sprawozdanie za 2023 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także uchwałę w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2024 - 2026. Uchwalony został Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Jarosławskim na lata 2024-2030. Jego integralną część stanowią: Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową oraz Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową. W kolejnej części obrad, w związku z uchwałą nr LXIX/500/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnych ewidencji zabytków ramach programu Polski Ład – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Radni Powiatu Jarosławskiego przeznaczyli na ten cel kwotę w łącznej wysokości zł. Zdj. I.Rogus
  • Galeria

26 marca odbyła się LXXVI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez Starostę Jarosławskiego Stanisława Kłopota podsumowania VI kadencji. Starosta omówił działania z zakresu inwestycji drogowych, budowlanych, zdrowia, edukacji, kultury i współpracy międzynarodowej. W tej kadencji wydatkowane zostały rekordowe kwoty na inwestycje infrastrukturalne pozyskane z programów: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Rada przyjęła także apel w sprawie poparcia dla rolników z Powiatu Jarosławskiego.

W następnej części obrad, uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2024, radni zwiększyli plan dochodów budżetu powiatu o 5️⃣1️⃣6️⃣7️⃣7️⃣7️⃣,0️⃣6️⃣ zł. Większa część tej kwoty to środki w wysokości ponad 411 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu pn. „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i praktyczne ich wykorzystywanie w pracy podczas zagranicznych staży i praktyk z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy”, a także 90 tys. zł, dzięki dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku.

Ponadto w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego zarezerwowano ponad 7️⃣0️⃣0️⃣ tys. zł na przebudowę kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku.

Została również wprowadzona kwota 1️⃣ 4️⃣2️⃣5️⃣ 2️⃣8️⃣7️⃣,4️⃣7️⃣ złotych z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe tj. przebudowę dróg powiatowych. Środki te pochodziły z subwencji ogólnej z budżetu państwa (w wysokości 1 013 679,40 zł) oraz z dotacji celowych gmin Jarosław, Pawłosiów Pruchnik i Chłopice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (411 608,07 zł).

Radni przeznaczyli środki na następujące zadania:

🛣ponad 400 tys. zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1580R Gorliczyna - Wólka Pełkińska w km 7+965 -8+305”

🛣80 tys. zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga - Jarosław w m. Cieszacin Wielki w km 11+519 - 12+097”

🛣50 tys. zł na „Przebudowę drogi powiatowej Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w m. Hawłowice -chodnik”

🛣100 tys. zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka w m. Kramarzówka w km 1+140 - 2+530”

🛣120 tys. zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka w m. Jodłówka w km 0+000 - 1+300 wraz z przebudową przepustu w km 1+253”.

🛣30 tys. zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice w km 0+755 do km 1+200”.

🛣200 tys. zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka - Wysock (Aleja Lipowa)”.

🛣130 tys. zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1818R Radymno -Chałupki Medyckie w km 1+398 do 5+825”.

🫂Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła sprawozdanie za 2023 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także uchwałę w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2024 - 2026. Uchwalony został Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Jarosławskim na lata 2024-2030. Jego integralną część stanowią: Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową oraz Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową.

⛪️W kolejnej części obrad, w związku z uchwałą nr LXIX/500/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnych ewidencji zabytków ramach programu Polski Ład – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Radni Powiatu Jarosławskiego przeznaczyli na ten cel kwotę w łącznej wysokości 1️⃣ 0️⃣1️⃣7️⃣ 1️⃣0️⃣2️⃣ zł.

 

Zdj. I.Rogus