Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 107) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiegobędzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Jarosławskiegow dniu 24 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 W debacie nad Raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Głos mieszkańców w debacie nad raportem Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu. Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego jest dostępny w załącznikach do artykułu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pok. Nr 1. tj. do dnia 21 czerwca 2024 r. do godziny 15:00.Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Raport o stanie Powiatu Jarosławskiego za 2023 r.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 107) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego
będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 24 czerwca 2023 r. o godz. 10:00

W debacie nad Raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego jest dostępny w załącznikach do artykułu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pok. Nr 1. tj. do dnia 21 czerwca 2024 r. do godziny 15:00.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Raport o stanie Powiatu Jarosławskiego za 2023 r.

Załączniki do pobrania

Wniosek o udział w debacieplik w formacie .DOCX (10 Pobrań)
Wzór listy poparcia udziału w debacieplik w formacie .DOCX (9 Pobrań)