Fundusz Solidarnościowy

plakat fundusz celowy 420x297 3 1

Celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest stworzenie warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego, pozwalających na utworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób niepełnosprawnych.

Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), powinny mieć zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Stąd konieczność stworzenia im szczególnych warunków pobytu dziennego lub całodobowego. W Centrach poprzez wspólny pobyt uczestników, pozytywnie wpływa się na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zatrudnienie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia, powinny mieć możliwość zamieszkiwania w nowotworzonych Centrach.

Projektowane rozwiązania mają zapewnić realną pomoc w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną, poprzez zorganizowanie dla niej pobytu dziennego lub całodobowego w środowisku lokalnym.

Na terenie powiatu jarosławskiego utworzone zostanie Centrum opiekuńczo – mieszkalne zapewniające pobyt całodobowy lub dzienny 9 dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Więcej