26 marca odbyła się LXXVI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez Starostę Jarosławskiego Stanisława Kłopota podsumowania VI kadencji. Starosta omówił działania z zakresu inwestycji drogowych, budowlanych, zdrowia, edukacji, kultury i współpracy międzynarodowej. W tej kadencji wydatkowane zostały rekordowe kwoty na inwestycje infrastrukturalne pozyskane z programów: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Rada przyjęła także...

Więcej

30 stycznia 2024 roku odbyła się LXXIV Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. Podczas obrad Radni zadecydowali o zwiększeniu budżetu powiatowego. Mowa o kwocie ponad 11 mln. zł, które zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład i po zakończonej inwestycji Jarosław-Wietlin-Łazy z budową mostu na rzece Szkło przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg. Rada Powiatu wprowadziła również kwotę pół mln. zł...

Więcej

23 stycznia 2024 roku odbyła się LXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. Została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu systemu rezonansu magnetycznego SIGNA Explorer. Dotychczasowy sprzęt jest eksploatowany w systemie dwuzmianowym w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i ulega częstym awariom. Ponieważ nowy system rezonansu magnetycznego SIGNA...

Więcej

Budżet Powiatu Jarosławskiego na rok 2024 został przyjęty podczas LXXII sesji, która odbyła się 22 grudnia 2023 r. Propozycja Zarządu zyskała aprobatę większości Rady. Dochody planowane są na poziomie prawie 295 mln złotych (294.109.615,59 zł), wydatki to ponad 298 mln złotych (298.243.938,69 zł). Warto zaznaczyć, że budżet ten w stosunku do roku poprzedniego jest o 77 mln. zł większy. Po...

Więcej

Podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 25 października 2023 r., Radni przyjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”. Zadanie jest realizowane z programu regionalnego...

Więcej

31 sierpnia 2023 r. odbyła się LXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor, który przedstawił porządek obrad, a sesja rozpoczęła się tradycyjnie, od zdania relacji przez Starostę Jarosławskiego Pana Stanisława Kłopota z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła uchwały zmieniające budżet. Najważniejsza z nich dotyczy finansowania dróg w Powiecie Jarosławskim. Zwiększył się...

Więcej

21 lipca 2023 r. odbyła się LXVII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor przedstawiając porządek obrad, a sesja rozpoczęła się tradycyjnie, od zdania relacji przez Starostę Jarosławskiego Pana Stanisława Kłopota z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Dodatkowo Starosta Jarosławski przedstawił krótkie sprawozdanie z zakresu oświaty na temat przeprowadzonej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz wyników matur....

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022 Zarządowi Powiatu. Sesja odbyła się 29 czerwca 2023 r. Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia przez nich Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2022. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarosławskiego to z kolei konsekwencja zaaprobowania przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania...

Więcej

29 maja odbyła się LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Podjęto uchwały dotyczące zmian budżetowych, m.in. dotyczących przewozów autobusowych czy oświaty, a także w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zabezpieczona została kwota 978 tys. zł. w związku z przewidzianymi pracami przy budynku przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego przy ul. Tarnowskiego. 464 tys. zł. to pieniądze, które pochodzą z promesy otrzymanej...

Więcej

LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego odbyła się 11 maja 2023 roku. Obrady rozpoczął Przewodniczący Marian Fedor. Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową. „Dobiega końca inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1769R Kidałowice – Morawsko”. Aby można było ją zamknąć, konieczne jest wprowadzenie kwoty ponad 25 tys. zł, która pokryje koszt robót dodatkowych.” Skomentował starosta....

Więcej