31 sierpnia 2023 r. odbyła się LXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor, który przedstawił porządek obrad, a sesja rozpoczęła się tradycyjnie, od zdania relacji przez Starostę Jarosławskiego Pana Stanisława Kłopota z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła uchwały zmieniające budżet. Najważniejsza z nich dotyczy finansowania dróg w Powiecie Jarosławskim. Zwiększył się...

Więcej

21 lipca 2023 r. odbyła się LXVII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor przedstawiając porządek obrad, a sesja rozpoczęła się tradycyjnie, od zdania relacji przez Starostę Jarosławskiego Pana Stanisława Kłopota z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Dodatkowo Starosta Jarosławski przedstawił krótkie sprawozdanie z zakresu oświaty na temat przeprowadzonej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz wyników matur....

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022 Zarządowi Powiatu. Sesja odbyła się 29 czerwca 2023 r. Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia przez nich Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2022. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarosławskiego to z kolei konsekwencja zaaprobowania przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania...

Więcej

29 maja odbyła się LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Podjęto uchwały dotyczące zmian budżetowych, m.in. dotyczących przewozów autobusowych czy oświaty, a także w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zabezpieczona została kwota 978 tys. zł. w związku z przewidzianymi pracami przy budynku przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego przy ul. Tarnowskiego. 464 tys. zł. to pieniądze, które pochodzą z promesy otrzymanej...

Więcej

LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego odbyła się 11 maja 2023 roku. Obrady rozpoczął Przewodniczący Marian Fedor. Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową. „Dobiega końca inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1769R Kidałowice – Morawsko”. Aby można było ją zamknąć, konieczne jest wprowadzenie kwoty ponad 25 tys. zł, która pokryje koszt robót dodatkowych.” Skomentował starosta....

Więcej

31 marca 2023 roku odbyła się LXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Przewodniczący Marian Fedor powitał zebranych i otworzył obrady. Porządek obrad został zmieniony, jako priorytetowa została omówiona deklaracja wyrażająca sprzeciw wobec ataków medialnych na dobre imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Deklaracja wyraża zdecydowany sprzeciw wobec brutalnych i nikczemnych ataków mediów na Osobę, dzieło i potwierdzoną poprzez proces beatyfikacyjny Świętość...

Więcej

Obrady LXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego poprzedził apel rodziców Matyldy Momot z Jarosławia. Niespełna dwuletnia dziewczynka, urodziła się z poważnymi wadami serca. Aby mieć szansę na wyleczenie, rodzice potrzebują ogromnej kwoty na operację w klinice w Bostonie. W związku z tym Radni włączyli się w akcję pomocy. Zebrali 2200 zł, które zostały wpłacone na oficjalne konto zbiorki. LXI Sesje Rady...

Więcej

30 stycznia 2023 roku odbyła się LX Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Marian Fedor przedstawiając porządek obrad. Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przedstawił informacje z prac Zarządu Powiatu Jarosławskiego w okresie pomiędzy Sesjami. Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2023 zwiększająca plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego o kwotę 1 180 258,92 zł w...

Więcej

22 grudnia 2022 roku odbyła się ostatnia w tym roku LVIII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Głównym jej punktem było przyjęcie budżetu na rok 2023. Został on przyjęty większością głosów. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Powiatu to 218 285 768,97 zł, natomiast wydatków 212 785 768,97 zł. Kwota planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 5 500 000 zł zostanie przeznaczona na wykup...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego na sesji, która odbyła się 28 listopada 2022 r., podjęła m.in. uchwały zmieniające uchwałę budżetową na rok 2022, uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, uchwałę w...

Więcej