Dofinansowanie z Budżetu Państwa (6)

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowe dopłaty do przewozów autobusowych w roku 2022 w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 

Powiat jarosławski został jednym z największych na Podkarpaciu beneficjentów wsparcia komunikacji publicznej w 2022 r. Mowa o ponad 10 mln złotych przyznanych z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pieniądze trafią do PKS Jarosław, obsługującego publiczne linie komunikacyjne w powiatach jarosławskim, przeworskim i lubaczowskim, które obejmował złożony wniosek, oraz w Bieszczadach.   

Liczba linii objętych dofinansowaniem to 76. Przekłada się to na 814 941,50 tak zwanych wozokilometrów, do zrealizowania w 2022 roku.

Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 10 276 715,10 zł

Wkład własny organizatora: w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi

Więcej

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Roboty remontowo-konserwatorskie w ramach zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Tarnowskiego 1".

W ramach prowadzonych prac wykonano izolację ścian w piwnicy i na parterze budynku w postaci iniekcji, zabezpieczając je w ten sposób przed wilgocią i czynnikami grzybotwórczymi. Powyższe zadanie dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace rozpoczęto we wrześniu 2021 r., zakończono w grudniu tegoż roku.

W budynku planowana jest w przyszłości, po zakończeniu wszystkich prac remontowych, m.in. siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu.

Koszt całości prac: 135 000 zł.

Dofinansowanie: 80 000 zł.

01

Więcej

plakat fundusz celowy 420x297 3 1

Celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest stworzenie warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego, pozwalających na utworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób niepełnosprawnych.

Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), powinny mieć zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Stąd konieczność stworzenia im szczególnych warunków pobytu dziennego lub całodobowego. W Centrach poprzez wspólny pobyt uczestników, pozytywnie wpływa się na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zatrudnienie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia, powinny mieć możliwość zamieszkiwania w nowotworzonych Centrach.

Projektowane rozwiązania mają zapewnić realną pomoc w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną, poprzez zorganizowanie dla niej pobytu dziennego lub całodobowego w środowisku lokalnym.

Na terenie powiatu jarosławskiego utworzone zostanie Centrum opiekuńczo – mieszkalne zapewniające pobyt całodobowy lub dzienny 9 dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Więcej

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji powietrza dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu”.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2 450 148,06 zł, co daje 100% wartości inwestycji.

Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny wynikało z jego braku lub konieczności wymiany na nowy ze względu na stopień zużycia a także ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom zarażonym chorobą COVID-19 właściwej diagnostyki i leczenia. Zakup sprzętu przyczyni się do podniesienia standardów udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 com

Więcej