Dofinansowanie z Budżetu Państwa (3)

flaga

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji powietrza dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu”.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2 450 148,06 zł, co daje 100% wartości inwestycji.

Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny wynikało z jego braku lub konieczności wymiany na nowy ze względu na stopień zużycia a także ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom zarażonym chorobą COVID-19 właściwej diagnostyki i leczenia. Zakup sprzętu przyczyni się do podniesienia standardów udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 com

Więcej

flaga

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykonanie właściwych prac w   ramach  zadania  pn. Zabezpieczenie   osuwiska  oraz  odbudowa   korpusu  drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów – Świebodna – Pruchnik w km 11+632 – 12+579 – etap III

Wartość zadania   -   3 489 832,11 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa  -  2 746 601,00 zł 

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Prace objęły likwidację osuwiska w Świebodnej w gminie Pruchnik. Dotyczyły one również likwidacji szkód drogowych, które spowodowało osuwisko.

Finansowanie tego zadania było rozłożone na trzy lata (2018-2020). Całkowita wartość to około 11 mln złotych, z których 80% pochodziło z budżetu państwa, zaś pozostałe środki zabezpieczył budżet Powiatu Jarosławskiego.

swiebodna

Więcej

flaga

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA

Remont drogi powiatowej Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska w km 1+440 - 1+660 w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych.

Dofinansowanie z budżetu państwa  - 111 707,00 zł

Środki Powiatu - 44 218,13 zł

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Remont polegał na wyrównaniu podbudowy tłuczniem oraz  wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.

helusz

Więcej